Vážení a milí priatelia našej školy,

znovu by sme Vás chceli poprosiť, aby ste nám aj tento rok darovali 2% z Vašich daní zaplatených za rok 2013. Sumy, ktoré sme doteraz vyzbierali si môžete pozrieť na stránke rozhodni.sk/ , kde máme vytvorený profil. Vyzbierané prostriedky sme zmysluplne využili, o čom sa môžete presvedčiť aj z informácií na tejto stránke alebo pri návšteve našej školy. Aj naďalej chceme pokračovať v modernizácií učební, podporovaní mimovyučovacej činnosti žiakov a ďašej potrebnej činnosti.

Na daňový úrad je potrebné doručiť nasledujúce vyplnené a podpísané tlačivá:

  • Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%(3 %) zaplatenej dane

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

 

Na stránke:    rozhodni.sk/institution/obcianske-zdruzenie-abeceda/ je možnú stiahnuť formulár v PDF, kde je nutné dopísať údaje OZ Abeceda:

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie ABECEDA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31807208
Sídlo: 84105 Bratislava, Majerníkova 62 

 

 

Je možné použiť aj tlačivo v editovateľnom formáte Vyhlasenie2014_rtf.rtf (103772). Tu sú už vypísané údaje a stačí stiahnuť a dopísať svoje údaje. Nezabudnite tlačivo podpísať.

 

 

Podľa portálu Finančnej správy je poukázanie 2% podielu zo zaplatenej dane určené nasledovne   

Poukázanie % z dane

Podmienky na poukázanie %  z dane

Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

  • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad a ani povolenie platenia dane v splátkach [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP].  Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinný uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
  • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete sa potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia [§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP], t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný zraziť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
  • ak ste vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy [§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP],

podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus [§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP].

Ako poukázať % z dane

  • V daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %,  t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

  • Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 ZDP.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

 


 

Tieto tlačivá je možné odovzať aj v škole, príslušnej triednej učiteľke resp. štatutárnej zástupkyni Mgr. Štancelovej, ktorá ich odnesie na daňový úrad.

 

Ďakujeme!